Головна сторінка

 

Колекція авторських сайтів

Відкриті, загальнодоступні авторські сайти Петра Георгійовича Шевчука 

Персональний сайт http://p7g.lybs.com.ua  

Уроки C#: https://sites.google.com/site/c4plus/  

Мова C# в мережі Internet: https://sites.google.com/site/sharpofnet/  

Можливості використання мови C#: https://sites.google.com/site/usecsharp/  

Векторна графіка - це просто і прекрасно: https://sites.google.com/site/adobeillust/ 

Виступ П.Г. Шевчука: https://sites.google.com/site/pp77gg/  

Серце звучить https://sites.google.com/site/po777g/  

Громадський сайт консолідації інформаційного забезпечення селища Миропіль: Миропільські Інтернет-системи: http://mis.org.ua  

 

Закриті, доступні лише в середовищі Offiсe 365 навчальних закладів, авторські сайти Петра Георгійовича Шевчука

Блоґ Петра Георгійовича: https://p7g-my.sharepoint.com/personal/p7g_ms1_org_ua/Blog/default.aspx  

Методичне об'єднання вчителів інформатики Романівського району: https://p7g.sharepoint.com/mo/SitePages/Home.aspx  

Семінар інформатиків: https://p7g.sharepoint.com/sites/sinform/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx

Навчання основ ООП засобами ХОНС: https://p7g.sharepoint.com/sites/sh1/SitePages/Домашня%20сторінка.aspx

 

Наукові публікації кандидата педагогічних наук Петра Георгійовича Шевчука

1.                  Шевчук П. Г. Визначення результатів педагогічного впливу в процесі навчання програмування / П. Г. Шевчук // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2012.– С. 117-118.

2.                  Шевчук П. Г. Використання Інтернет для дослідження результатів навчання програмування учнів класів технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів / П. Г. Шевчук // Матеріали міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань (Київ, 1 червня 2012 р.) –К. : НПУ, 2012. – С. 61–62.

3.                  Шевчук П. Г. Використання платформи Microsoft .NET для навчання програмування в середніх загальноосвітніх навчальних закладах  / П. Г. Шевчук // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі / Збірник праць IV Міжнародної «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі», що відбулася 24-26 листопаду 2009 р. на базі Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. – С.378-387.

4.                  Шевчук П. Г. Від Pascal до C# [Текст] / П. Г. Шевчук //  Комп'ютер у школі та сім'ї: Науково-методичний журнал. – 2011 – N 4 – С. 47-52; N 5 – С. 40-45.

5.                  Шевчук П. Г. Візуальне програмування на уроках інформатики загальноосвітніх навчальних закладів з використанням мови програмування C#/ П. Г. Шевчук // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті / Збірник праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції; Черкаси-Одеса, 25-27 травня 2011 р / Редкол.: Соловйов В.М. (відп. За випуск) та ін.. Черкаси: Брама., 2011 – С.204-206.

6.                  Шевчук П Г. Дослідження розвитку браузерів Інтернет / С. В. Турбовський, П. Г. Шевчук / Актуальні питання сучасної інформатики: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 2. – С 21 – 33.

7.                  Шевчук П. Г. Значення  стилю програмування в процесі навчання учнів та студентів / О. М. Кривонос, П. Г. Шевчук // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : Науковий журнал; Відп. ред. В. Д. Рудь.  – Луцьк, 2011. – № 5  – C. 148-150.

8.                  Шевчук П. Г. Інформційно-комунікаційне забезпечення учнівського дослідництва за допомоги хмарних сервісів Office 365 / П. Г. Шевчук // Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ. : Компринт, 2016. – С.224 – 232. http://lib.iitta.gov.ua/704616/1/ЗБІРНИК-ХОНС.pdf

9.                  Шевчук П. Г. Критерії добору мови та середовища програмування як засобів навчання  / П. Г. Шевчук // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2010. –К., 2012. – 32 с.

10.              Шевчук П. Г. Методика навчання програмування учнів класів технологічного профілю на основі використання мови C#: дис. … кандидата пед. Наук: 13.00.02 / П. Г. Шевчук. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова., 2013. – 319 с.

11.              Шевчук П. Г. Навчання об’єктно-орієнтованому програмуванню в загальносвітніх навчальних закладах засобами мови C# / П. Г. Шевчук // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск IX. – Кривий ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011 – С.595-601.

12.              Шевчук П. Г. Навчання програмування в класах технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів на основі використання мови C# : Методичні рекомендації для вчителів інформатики. / П. Г. Шевчук –К., 2012. – 32 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/896/4/Metodrekom_Shevchuk_.pdf.

13.              Шевчук П. Г. Навчання програмування мовою C# у ЗНЗ: аспекти дистанційного навчання  / П. Г. Шевчук // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2011.

14.              Шевчук П. Г. Огляд ресурсів Internet корисних для навчання програмування мовою C# / П. Г. Шевчук // Інформаційні технології в навчальному процесі: праці науково-методичного семінару 16-23 травня 2011 р., ННПУ імені Ушинського, Одеса / наук. ред. М.І. Жалдак . – Одеса: Вид. «ВМВ»., С.159-62.

15.              Шевчук П. Г. Основні підходи добору мови та середовища програмування як засобів навчання [Електронний ресурс] / Шевчук П. Г. // Інформаційні технології і засоби навчання – 2010. – № 3(17). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/251.

16.              Шевчук П. Г. Особливості навчання інформатики в класах технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів / П. Г. Шевчук // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 31 травня – 1 червня 2012 р.) – Луганськ : Phoenix, 2012. – С. 255–258.

17.              Шевчук П. Г. Особливості системи комп’ютерної підтримки навчання на сайті загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / Шевчук П. Г. // Інформаційні технології і засоби навчання – 2009. – № 2(10). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/48.

18.              Шевчук П. Г. Оцінювання ефективності навчання програмування на основі різних мов та парадигм написання комп’ютерних програм // П. Г. Шевчук / Інженерія програмного забезпечення: Науковий журнал: – 2011 – № 4(6) – С. 78–83.

19.              Шевчук П. Г. Платформа Microsoft .NET в змісті навчального матеріалу курсу інформатики  середньої загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / Шевчук П. Г. // Інформаційні технології і засоби навчання – 2009. – № 3(11). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/60.

20.              Шевчук П. Г. Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмування. / О. М. Спірін, П. Г. Шевчук //Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 40 (2). С.65-73. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12054/1/997-3720-1-PB.pdf.

21.              Шевчук П. Г. Програмно-технологічні можливості використання мови C# для навчання програмування / П. Г. Шевчук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики": Матеріали наукової конференції. – Київ: університет ім. Бориса Грінченка, 2010.

22.              Шевчук П. Г. Програмно-технологічні умови використання мови C# для навчання програмування в загальноосвітніх навчальних закладах / П. Г. Шевчук // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: збірник наукових праць. М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Відп. ред. М.І. Жалдак. – Київ, 2011. – Вип.10 (17)  – C. 80-83.

23.              Шевчук П Г. Розміщення в контактній лінзі пристроїв відтворення зображень / Я. М. Кришталь, П. Г. Шевчук / Актуальні питання сучасної інформатики: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 2. – С 92 – 101.

24.              Шевчук П. Г. Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів інформатики / О. М. Шимон,  К. Р. Колос, П. Г. Шевчук, Н. С. Прилуцька // Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук – К. : Атіка, 2010. – С. 73–81.

25.            Шевчук П. Г. Інформційно-комунікаційне забезпечення учнівського дослідництва за допомоги хмарних сервісів Office 365 / П. Г. Шевчук / Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ. : Компринт, 2016. – С. 223–231. http://lib.iitta.gov.ua/704616/1/ЗБІРНИК-ХОНС.pdf  (П. Г. Шевчук Інформційно-комунікаційне забезпечення учнівського дослідництва за допомоги хмарних сервісів Office 365. Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти : збірник наукових праць за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ: Компринт, pp. 223-231. 2016.)

26.            Шевчук П. Г. Система авторських тематичних сайті методичної підтримки навчання програмування / П. Г. Шевчук // Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.). За ред. Т. А. Вакалюк. Житомир: Вид-во О.О.Євенок, 2017. – Вип. 5. - С. 59–62. http://eprints.zu.edu.ua/25697/1/Шевчук П. Г..pdf   (Шевчук, П. Г. (2017) Система авторських тематичних сайтів методичної підтримки навчання програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 59-62.)

 

 

Останні записи

Не Мирополем єдиним!

Головний смисл розвитку суспільтва - грандіозне накопичення людської мудрості. Щоб створити щось нове слід дізнаватися і засвоювати все знайдене раніше. Як допомогти комусь пробратися до вершин інтелектуальних досягнень? Як, спираючись на плечі людей хороших та мудрих, проторювати свою стежину пізнання?