Головна сторінка

 

Колекція авторських сайтів

Відкриті, загальнодоступні авторські сайти Петра Георгійовича Шевчука 

Персональний сайт http://p7g.lybs.com.ua  

Уроки C#: https://sites.google.com/site/c4plus/  

Мова C# в мережі Internet: https://sites.google.com/site/sharpofnet/  

Можливості використання мови C#: https://sites.google.com/site/usecsharp/  

Векторна графіка - це просто і прекрасно: https://sites.google.com/site/adobeillust/ 

Виступ П.Г. Шевчука: https://sites.google.com/site/pp77gg/  

Серце звучить https://sites.google.com/site/po777g/  

Громадський сайт консолідації інформаційного забезпечення селища Миропіль: Миропільські Інтернет-системи: http://mis.org.ua  

 

Закриті, доступні лише в середовищі Offiсe 365 навчальних закладів, авторські сайти Петра Георгійовича Шевчука

Блоґ Петра Георгійовича: https://p7g-my.sharepoint.com/personal/p7g_ms1_org_ua/Blog/default.aspx  

Методичне об'єднання вчителів інформатики Романівського району: https://p7g.sharepoint.com/mo/SitePages/Home.aspx  

Семінар інформатиків: https://p7g.sharepoint.com/sites/sinform/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx

Навчання основ ООП засобами ХОНС: https://p7g.sharepoint.com/sites/sh1/SitePages/Домашня%20сторінка.aspx

 

Наукові публікації кандидата педагогічних наук Петра Георгійовича Шевчука

1.                  Шевчук П. Г. Визначення результатів педагогічного впливу в процесі навчання програмування / П. Г. Шевчук // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2012.– С. 117-118.

2.                  Шевчук П. Г. Використання Інтернет для дослідження результатів навчання програмування учнів класів технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів / П. Г. Шевчук // Матеріали міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань (Київ, 1 червня 2012 р.) –К. : НПУ, 2012. – С. 61–62.

3.                  Шевчук П. Г. Використання платформи Microsoft .NET для навчання програмування в середніх загальноосвітніх навчальних закладах  / П. Г. Шевчук // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі / Збірник праць IV Міжнародної «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі», що відбулася 24-26 листопаду 2009 р. на базі Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. – С.378-387.

4.                  Шевчук П. Г. Від Pascal до C# [Текст] / П. Г. Шевчук //  Комп'ютер у школі та сім'ї: Науково-методичний журнал. – 2011 – N 4 – С. 47-52; N 5 – С. 40-45.

5.                  Шевчук П. Г. Візуальне програмування на уроках інформатики загальноосвітніх навчальних закладів з використанням мови програмування C#/ П. Г. Шевчук // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті / Збірник праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції; Черкаси-Одеса, 25-27 травня 2011 р / Редкол.: Соловйов В.М. (відп. За випуск) та ін.. Черкаси: Брама., 2011 – С.204-206.

6.                  Шевчук П Г. Дослідження розвитку браузерів Інтернет / С. В. Турбовський, П. Г. Шевчук / Актуальні питання сучасної інформатики: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 2. – С 21 – 33.

7.                  Шевчук П. Г. Значення  стилю програмування в процесі навчання учнів та студентів / О. М. Кривонос, П. Г. Шевчук // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : Науковий журнал; Відп. ред. В. Д. Рудь.  – Луцьк, 2011. – № 5  – C. 148-150.

8.                  Шевчук П. Г. Інформційно-комунікаційне забезпечення учнівського дослідництва за допомоги хмарних сервісів Office 365 / П. Г. Шевчук // Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ. : Компринт, 2016. – С.224 – 232. http://lib.iitta.gov.ua/704616/1/ЗБІРНИК-ХОНС.pdf

9.                  Шевчук П. Г. Критерії добору мови та середовища програмування як засобів навчання  / П. Г. Шевчук // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2010. –К., 2012. – 32 с.

10.              Шевчук П. Г. Методика навчання програмування учнів класів технологічного профілю на основі використання мови C#: дис. … кандидата пед. Наук: 13.00.02 / П. Г. Шевчук. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова., 2013. – 319 с.

11.              Шевчук П. Г. Навчання об’єктно-орієнтованому програмуванню в загальносвітніх навчальних закладах засобами мови C# / П. Г. Шевчук // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск IX. – Кривий ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011 – С.595-601.

12.              Шевчук П. Г. Навчання програмування в класах технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів на основі використання мови C# : Методичні рекомендації для вчителів інформатики. / П. Г. Шевчук –К., 2012. – 32 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/896/4/Metodrekom_Shevchuk_.pdf.

13.              Шевчук П. Г. Навчання програмування мовою C# у ЗНЗ: аспекти дистанційного навчання  / П. Г. Шевчук // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2011.

14.              Шевчук П. Г. Огляд ресурсів Internet корисних для навчання програмування мовою C# / П. Г. Шевчук // Інформаційні технології в навчальному процесі: праці науково-методичного семінару 16-23 травня 2011 р., ННПУ імені Ушинського, Одеса / наук. ред. М.І. Жалдак . – Одеса: Вид. «ВМВ»., С.159-62.

15.              Шевчук П. Г. Основні підходи добору мови та середовища програмування як засобів навчання [Електронний ресурс] / Шевчук П. Г. // Інформаційні технології і засоби навчання – 2010. – № 3(17). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/251.

16.              Шевчук П. Г. Особливості навчання інформатики в класах технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів / П. Г. Шевчук // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 31 травня – 1 червня 2012 р.) – Луганськ : Phoenix, 2012. – С. 255–258.

17.              Шевчук П. Г. Особливості системи комп’ютерної підтримки навчання на сайті загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / Шевчук П. Г. // Інформаційні технології і засоби навчання – 2009. – № 2(10). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/48.

18.              Шевчук П. Г. Оцінювання ефективності навчання програмування на основі різних мов та парадигм написання комп’ютерних програм // П. Г. Шевчук / Інженерія програмного забезпечення: Науковий журнал: – 2011 – № 4(6) – С. 78–83.

19.              Шевчук П. Г. Платформа Microsoft .NET в змісті навчального матеріалу курсу інформатики  середньої загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / Шевчук П. Г. // Інформаційні технології і засоби навчання – 2009. – № 3(11). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/60.

20.              Шевчук П. Г. Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмування. / О. М. Спірін, П. Г. Шевчук //Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 40 (2). С.65-73. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12054/1/997-3720-1-PB.pdf.

21.              Шевчук П. Г. Програмно-технологічні можливості використання мови C# для навчання програмування / П. Г. Шевчук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики": Матеріали наукової конференції. – Київ: університет ім. Бориса Грінченка, 2010.

22.              Шевчук П. Г. Програмно-технологічні умови використання мови C# для навчання програмування в загальноосвітніх навчальних закладах / П. Г. Шевчук // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: збірник наукових праць. М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Відп. ред. М.І. Жалдак. – Київ, 2011. – Вип.10 (17)  – C. 80-83.

23.              Шевчук П Г. Розміщення в контактній лінзі пристроїв відтворення зображень / Я. М. Кришталь, П. Г. Шевчук / Актуальні питання сучасної інформатики: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 2. – С 92 – 101.

24.              Шевчук П. Г. Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів інформатики / О. М. Шимон,  К. Р. Колос, П. Г. Шевчук, Н. С. Прилуцька // Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук – К. : Атіка, 2010. – С. 73–81.

25.            Шевчук П. Г. Інформційно-комунікаційне забезпечення учнівського дослідництва за допомоги хмарних сервісів Office 365 / П. Г. Шевчук / Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ. : Компринт, 2016. – С. 223–231. http://lib.iitta.gov.ua/704616/1/ЗБІРНИК-ХОНС.pdf  (П. Г. Шевчук Інформційно-комунікаційне забезпечення учнівського дослідництва за допомоги хмарних сервісів Office 365. Досвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної середньої освіти : збірник наукових праць за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ: Компринт, pp. 223-231. 2016.)

26.            Шевчук П. Г. Система авторських тематичних сайті методичної підтримки навчання програмування / П. Г. Шевчук // Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.). За ред. Т. А. Вакалюк. Житомир: Вид-во О.О.Євенок, 2017. – Вип. 5. - С. 59–62. http://eprints.zu.edu.ua/25697/1/Шевчук П. Г..pdf   (Шевчук, П. Г. (2017) Система авторських тематичних сайтів методичної підтримки навчання програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 59-62.)

 

 

Останні записи

Педагогічна новинка

У нашій педагогічній інновації з'явилася нова ідея, напрямок дослідження, механізм навчальної взаємодії. Ну не зовсім і з'явилося. Воно було, у навчанні, у вихованні, у процесі саморозвитку особистості. Просто ми його не помічали. Ой, помиляюсь. Такого не можна не помітити. Помічали але не виокремлювали з усього контексту, не розглядали як окрему сутність. Тож це начебто уже давно існуючи от от тільки но зародилось. Ну що ж, знайомтесь! Його новітня величність: "Дизайн мислення".

23 ІНСТРУМЕНТИ З КИТАЮ, що найчастіше купуються

23 ІНСТРУМЕНТИ З КИТАЮ, що найчастіше купуються (за матеріалами https://www.youtube.com/watch?v=-TbUm719Rw4)
1. Типнабір 108 в одному
2. літієвий акомулятор для авіамодельний.
3. хірургічний затискач
4. ступінчасті сверла зі спіральними канавками
5. складний будівельний ніж
6. струмовимірні кліщі
7. мультитул
8. вольтметри (маленькі, дешеві)
9. таймер поливу, електронний з шаровим краном (набір шлангів і з'єднувачів)
10. акомуляторна викрутка "Дека"
11. дремель, копія оригіналу від Бош